V súčasnej dobe je vyvíjaný silný tlak zo strany orgánov hygienického dozoru na dodržiavanie hygienických požiadaviek bližšie špecifikovaných v zákone č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Naša spoločnost Vám pomôže zosúladiť Vaše požidavky na realizáciu kuchýň, s nárokmi kladenými zo strany štátu na minimálnu úroveň hygienického a organizácizačného zabezpečenia stravovacích zariadení.

Český partner našej spoločnosti sa zároveň  významnou mierou podieľal na spracovaní tejto ekvivalentnej problematiky pre niektoré mestá Moravskoslezkého kraja. Konkrétne sa jednalo o mestá Ostrava, Orlová, Hlučín, Kopřivnice.Najďalej pokročili aj práce pre mestá Orlová a Kopřivnice. Tu sme spracovali štúdiu a následne sme sa potom podieľali na spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školských jedální. V roku 2003 sme zvíťazili v súťaži v meste Orlová na realizáciu 1. etapy a zrealizovali sme centrálnu kuchyňu, dve výdajne ZŠ a dve výdajne MŠ. V roku 2004 sme rovnakou cestou zrealizovali centrálnu kuchyňu a veľkú výdajňu v meste Kopřivnice. V roku 2006 sme realizovali 1. etapu „Polocentralizácie školského stravovania v meste Hlučín“ a v roku 2007 realizujeme 2. etapu.