tel. č.: +421 911 322 910
     info@mavaplus.sk

cook

Spoločnosť MAVA PLUS s.r.o. je komplexnou gastronomickou spoločnosťou, ktorej hlavným zameraním je riešiť problémy a požiadavky našich zákazníkov v oblasti profesionálnej gastronomickej techniky.

Každá gastronomická prevádzka, to nie sú len sporáky, kotly, konvektomaty, chladiace a mraziace telesá. Každé kvalitné stravovacie zariadenie musí tiež disponovať dobre navrhnutou a správne inštalovanou vzduchotechnikou, elektrorozvodmi s kvalitným osvetlením, plynovými rozvodmi, prípravovňou a umývanňou riadu, zdravotechnikou s vyriešenou problematikou zmäkčenej vody pre vybrané stroje, tukovou a komunálnou kanalizáciou atď. 

Každá stravovacia prevádzka musí zároveň pri riešení a projekcií organizácie kuchyne zároveň rešpektovať všetky platné právne normy, počinajúc normami pre silnoprúdové rozvody, plynové rozvody až po bezpečnosť a hygienu práce. Dôležitým aspektom, na ktorý je potrebné pri projekcii gastronomickej prevádzky pamätať sú tiež minimálne štandardy pre gastronomické zariadenia bližšie špecifikované vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Veľmi dôležitým prvkom každej gastronomickej prevádzky je zároveň hľadisko ekonomické. Naša spoločnosť Vám naprojektuje a poskytne komplexné riešenie, ktoré plne odpovedá vašim požiadavkám na prevádzku kychyne, súčasne pri zachovaní minimálneho nákladového zaťaženia.

Poskytujeme Vám tieto služby:

  • Poradenstvo - návrh vhodného typu gastronomickej prevádzky podľa predstáv investora, odhady nákladov na podnikateľský zámer, výber najvhodnejšej technológie, posudky existujúcich prevádzok a ďalšie.
  • Projekcia - projekty všetkých stupňov, od štúdií až po realizačnú projektovú dokumentáciu, a to ako komplexne vo všetkých profesiách, tak aj v špecifickej technologickej oblasti. Pri spracovaní projektov používame exaktné metódy, ako sú „Virtuálne varenie“ a kapacitné výpočty pre optimálne počty a kapacitu zariadení.

  • Dodávateľská činnosť - vykonávame, ako výkon generálneho dodávateľa rekonštruovaných i nových stavieb, tak subdodávateľa technologických častí – autorizácia.
  • Predaj - kusový predaj všetkých strojov, a to podľa požiadaviek zákazníkov bez, tak i vrátane montáže, spolu so zaškolením.
  • Montážna a servisná činnosť - vykonávame montáž svojich dodávok vrátane revízií a zaškolenia obsluhy. Ďalej vykonávame záručný a pozáručný servis. Pre nami realizované dodávky vykonávame preventívne servisné služby.

Základné údaje:

MAVA PLUS s.r.o.

Jozefa Murgaša 46,
971 01 Prievidza
 
IČO: 363 41932
DIČ: SK2021947851
Bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s., č. ú. 1328646002/1111


Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 15377/R